snis 시리즈는 언제부터 있었을까??

snis 시리즈 에 대해서 궁금해 하시는 분들이 많은데요
S1no.1기획사 의 고유 품번 라벨 입니다
키모맨작품 에서 부터 신인데뷔 작품등 모든 S1작품 의 품번 시작이라고 보시면되요


첫 스타트는 니이야마 란 이 2013년 9월 19일 SNIS-001 로 시작을 하였습니다

극상바디를 지닌 신인 전속 으로 시작이되었죠


이후 SNIS-002 는 요시자와 아키호 와 코우자이 사키 의 작품으로 2013년 10월 7일 발매가되었습니다
이후 꾸준히 품번들이 발매되었습니다
snis-001
snis-002
snis-003
snis-004
snis-005
snis-006
snis-007
snis-008
snis-009
snis-010
snis-011
snis-012
snis-013
snis-014
snis-015
snis-016
snis-017
snis-018
snis-019
snis-020
snis-021
snis-022
snis-023
snis-024
snis-025
snis-026
snis-027
snis-028
snis-029
snis-030
snis-031
snis-032
snis-033
snis-034
snis-035
snis-036
snis-037
snis-038
snis-039
snis-040
snis-041
snis-042
snis-043
snis-044
snis-045
snis-046
snis-047
snis-048
snis-049
snis-050
snis-051
snis-052
snis-053
snis-054
snis-055
snis-056
snis-057
snis-058
snis-059
snis-060
snis-061
snis-062
snis-063
snis-064
snis-065
snis-066
snis-067
snis-068
snis-069
snis-070
snis-071
snis-072
snis-073
snis-074
snis-075
snis-076
snis-077
snis-078


지금은 은퇴를 하거나 이적을 한 S1전속 배우들이 SNIS작품에 많은 참여를 했고 지금도 참여를 하고 있습니다
snis-079
snis-080
snis-081
snis-082
snis-083
snis-084
snis-085
snis-086
snis-087
snis-088
snis-089
snis-090
snis-091
snis-092
snis-093
snis-094
snis-095
snis-096
snis-097
snis-098
snis-099
snis-100
snis-101
snis-102
snis-103
snis-104
snis-105
snis-106
snis-107
snis-108
snis-109
snis-110
snis-111
snis-112
snis-113
snis-114
snis-115
snis-116
snis-117
snis-118
snis-119
snis-120
snis-121
snis-122
snis-123
snis-124
snis-125
snis-126
snis-127
snis-128
snis-129
snis-130
snis-131
snis-132
snis-133
snis-134
snis-135
snis-136
snis-137
snis-138
snis-139
snis-140
snis-141
snis-142
snis-143
snis-144
snis-145
snis-146
snis-147
snis-148
snis-149
snis-150
snis-151
snis-152
snis-153
snis-154
snis-155
snis-156
snis-157
snis-158
snis-159
snis-160
snis-161
snis-162
snis-163SNIS가 생기기전에는 SOE로 시작을 했었죠
웬지모르게 소라아오이 와 잘어울리는 품번 ㅎㅎㅎ
snis-164
snis-165
snis-166
snis-167
snis-168
snis-169
snis-170
snis-171
snis-172
snis-173
snis-174
snis-175
snis-176
snis-177
snis-178
snis-179
snis-180
snis-181
snis-182
snis-183
snis-184
snis-185
snis-186
snis-187
snis-188
snis-189
snis-190
snis-191
snis-192
snis-193
snis-194
snis-195
snis-196
snis-197
snis-198
snis-199
snis-200
snis-201
snis-202
snis-203
snis-204
snis-205
snis-206
snis-207
snis-208
snis-209
snis-210
snis-211
snis-212
snis-213
snis-214
snis-215
snis-216
snis-217
snis-218
snis-219
snis-220
snis-221
snis-222
snis-223
snis-224
snis-225
snis-226
snis-227
snis-228
snis-229
snis-230
snis-231
snis-232
snis-233
snis-234
snis-235
snis-236
snis-237
snis-238
snis-239
snis-240
snis-241
snis-242
snis-243
snis-244
snis-245
snis-246
snis-247
snis-248
snis-249
snis-250
snis-251
snis-252
snis-253
snis-254
snis-255
snis-256
snis-257
snis-258근데 SNIS품번이 점점 많아지고 있기떄문에...
조만간 다른 품번으로 새롭게 시작될 것 같기도 하네요!
snis-259
snis-260
snis-261
snis-262
snis-263
snis-264
snis-265
snis-266
snis-267
snis-268
snis-269
snis-270
snis-271
snis-272
snis-273
snis-274
snis-275
snis-276
snis-277
snis-278
snis-279
snis-280
snis-281
snis-282
snis-283
snis-284
snis-285
snis-286
snis-287
snis-288
snis-289
snis-290
snis-291
snis-292
snis-293
snis-294
snis-295
snis-296
snis-297
snis-298
snis-299
snis-300
snis-301
snis-302
snis-303
snis-304
snis-305
snis-306
snis-307
snis-308
snis-309
snis-310
snis-311
snis-312
snis-313
snis-314
snis-315
snis-316
snis-317
snis-318
snis-319
snis-320
snis-321
snis-322
snis-323
snis-324
snis-325
snis-326
snis-327
snis-328
snis-329
snis-330
snis-331
snis-332
snis-333
snis-334
snis-335
snis-336
snis-337
snis-338
snis-339
snis-340
snis-341
snis-342
snis-343
snis-344
snis-345
snis-346
snis-347
snis-348
snis-349
snis-350
snis-351
snis-352
snis-353
snis-354
snis-355
snis-356
snis-357
snis-358
snis-359
snis-360
snis-361
snis-362
snis-363
snis-364
snis-365snis-366
snis-367
snis-368
snis-369
snis-370
snis-371
snis-372
snis-373
snis-374
snis-375
snis-376
snis-377
snis-378
snis-379
snis-380
snis-381
snis-382
snis-383
snis-384
snis-385
snis-386
snis-387
snis-388
snis-389
snis-390
snis-391
snis-392
snis-393
snis-394
snis-395
snis-396
snis-397
snis-398
snis-399
snis-400
snis-401
snis-402
snis-403
snis-404
snis-405
snis-406
snis-407
snis-408
snis-409
snis-410
snis-411
snis-412
snis-413
snis-414
snis-415
snis-416
snis-417
snis-418
snis-419
snis-420
snis-421
snis-422
snis-423
snis-424
snis-425
snis-426
snis-427
snis-428
snis-429


S1전속 배우들만 참여가 가능한 SNIS !!!

snis-430
snis-431
snis-432
snis-433
snis-434
snis-435
snis-436
snis-437
snis-438
snis-439
snis-440
snis-441
snis-442
snis-443
snis-444
snis-445
snis-446
snis-447
snis-448
snis-449
snis-450
snis-451
snis-452
snis-453
snis-454
snis-455
snis-456
snis-457
snis-458
snis-459
snis-460
snis-461
snis-462
snis-463
snis-464
snis-465
snis-466
snis-467
snis-468
snis-469
snis-470
snis-471
snis-472
snis-473
snis-474
snis-475
snis-476
snis-477
snis-478
snis-479
snis-480
snis-481
snis-482
snis-483
snis-484
snis-485
snis-486
snis-487
snis-488
snis-489
snis-490
snis-491
snis-492
snis-493
snis-494
snis-495
snis-496
snis-497
snis-498
snis-499
snis-500
snis-501
snis-502
snis-503
snis-504
snis-505
snis-506
snis-507
snis-508
snis-509
snis-510


snis-511
snis-512
snis-513
snis-514
snis-515
snis-516
snis-517
snis-518
snis-519
snis-520
snis-521
snis-522
snis-523
snis-524
snis-525
snis-526
snis-527
snis-528
snis-529
snis-530
snis-531
snis-532
snis-533
snis-534
snis-535
snis-536
snis-537
snis-538
snis-539
snis-540
snis-541
snis-542
snis-543
snis-544
snis-545
snis-546
snis-547
snis-548
snis-549
snis-550
snis-551
snis-552
snis-553
snis-554
snis-555
snis-556
snis-557
snis-558
snis-559
snis-560
snis-561
snis-562
snis-563
snis-564
snis-565
snis-566
snis-567
snis-568
snis-569
snis-570
snis-571
snis-572
snis-573
snis-574
snis-575
snis-576
snis-577
snis-578
snis-579
snis-580
snis-581
snis-582
snis-583
snis-584
snis-585
snis-586
snis-587
snis-588
snis-589
snis-590
snis-591
snis-592
snis-593
snis-594
snis-595
snis-596
snis-597
snis-598
snis-599
snis-600
snis-601
snis-602
snis-603
snis-604
snis-605
snis-606
snis-607
snis-608
snis-609
snis-610
snis-611
snis-612

최근 SNIS작품은 2016년 2월 19일 S1신인 키타가와 유즈 가 SNIS-613을 발매 하였습니다
참고하시기 바랍니다

snis 시리즈는 언제부터 있었을까?? snis 시리즈는 언제부터 있었을까?? Reviewed by 별이되어버린나 on 오후 3:10 Rating: 5

댓글 없음